English

پناهندگی

کسانی که به دلائل اعتقادی، دینی، نژادی، ملیتی و یا فعالیت در گروه های سیاسی در کشور خود محاکمه شده اند یا در صورت بازگشت به کشور خود مورد بازخواست و یا آزار و اذیت قرار خواهند گرفت، می‌توانند با ارائه دلائل و مدارک و اثبات دلائل از دولت آمریکا درخواست پناهندگی کنند. عموما شخص متقاضی از هنگام ورود به آمریکا تا یک سال زمان دارد که برای پناهندگی اقدام کند، در غیر این صورت باید نشان دهد که شرایط بعد از یک سال به گونه ای تغییر کرده که در صورت بازگشت به کشور، موجب آزار و اذیت و یا بازخواست واقع میشود. عموما بعد از اقدام برای پناهندگی، شخص متقاضی مصاحبه ای حضوری با نماینده اداره مهاجرت آمریکا خواهد داشت تا مدارک و دلائل شخص در حضور وی بررسی شود. پنج ماه بعد از اقدام برای پناهندگی در صورت دریافت نکردن جواب پرونده، شخص متقاضی می‌تواند از دولت آمریکا تقاضای اجازه کار کند.

در صورت دریافت پناهندگی، شخص می‌تواند برای همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال خود نیز درخواست اقامت و درخواست ورود به آمریکا کند.

یک سال بعد از پذیرفته شدن درخواست پناهندگی، شخص می‌تواند درخواست کارت سبز نماید.  

لازم به ذکر است که بازگشت پناهندگان به کشور خود در طول اقامت در آمریکا، خلاف ادعای مطرح شده درمصاحبه و فرم پناهندگی میباشد و در صورت آگاهی اداره مهاجرت آمریکا از سفر پناهنده به کشور مذکور، شخص پناهنده ممکن است مورد بازخواست قرار گیرد و در بعضی موارد موجب از دست دادن کارت سبز می‌شود.