English

مصاحبه پناهنگی


دولت فدرال آمریکا سالیانه در روز اول آوریل، تعداد محدودی ویزای کار برای متقاضیان صادر میکند ( تعداد  ۶۵۰۰۰ ویزا برای واجدین شرایط  بعلاوه ۲۰،۰۰۰ ویزا برای کسانی که مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای  خود را از دانشگاههای آمریکا گرفتند. در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ سقف ویزاهای کار در چند روز اول آوریل تکمیل شد و تمامی ویزاهای کار سال در همین چند روز گرفته شد و دولت آمریکا مجبور به برگزاری قرعه کشی بین متقاضیان شد.

ویزای کار از طرف کارفرما برای کارمند تقاضا می‌شود. بنابراین برای گرفتن ویزای کار در درجه نخست نیاز به یافتن کارفرمایی در آمریکا است که تمایل و قادر به استخدام شما با حقوق تعریف و تعیین شده از طرف وزارت کار آمریکا باشد.

در صورت گرفتن ویزای کار، صاحب ویزای کار می‌تواند از اول اکتبر برای کارفرما مورد نظر شروع به کار کند. لازم به ذکر است که حقوق دارنده ویزای کار باید از حداقل تعیین شده توسط دولت آمریکا بیشتر باشد. مدت ویزای کار سه سال میباشد که قابل تمدید برای یک نوبت سه سال دیگر نیز هست.