English

اقامت از طریق کار

دولت آمریکا به کارفرماهای آمریکایی اجازه می‌دهد که برای کارمندان خود تقاضای کارت سبز کنند. مرحله اول این کار بدین صورت می باشد که کارفرما با آگهی دادن در مورد شغل متقاضی  و رد کردن موجه متقاضیان آمریکایی، به وزارت کار آمریکا ثابت میکند که جایگزین مناسب آمریکایی برای پر کردن شغل متقاضی یافت نمی‌شود. بعد ازاین که وزارت کار آمریکا این دلائل را پذیرفت ، به کارفرما برگه اجازه استخدام  (labor certificate) می‌دهد. کارفرما با داشتن این اجازه می‌تواند از اداره مهاجرت تقاضای کارت سبز برای کارمند مذکور بنماید .مدت زمان این اقدام معمولا زیر دو سال می باشد و شخص متقاضی تقریبا در تمام این مدت باید برای کارفرمای اولیه مشغول به کار باشد. در صورت گذشتن شش ماه بعد از درخواست کردن از اداره مهاجرت، شخص می‌تواند کارفرمای خود را تغییر داده اما در همان موقعیت شغلی و حقوق با کارفرمای جدید کار کند.