English

کارت سبز از طریق وابسته فامیلی

قوانین مهاجرت آمریکا اجازه می‌دهد به افراد بالای ۲۱ سال که  دارای کارت سبز یا شهروندان آمریکایی میباشند که برای همسر( در مواردی در ازدواج سن  ۱۸ سال مورد قبول میباشد) یا فامیل های درجه یک خود تقاضای کارت سبز کنند. قابل ذکر است که فرزندان زیر بیست و یک سال متقاضی در زمان اقدام برای هرنوع ویزا یا کارت سبز با یا شهروندی زیر پوشش شخص متقاضی میباشد و نیازی برای اقدام جدا گانه نمیباشد.

 مدت زمان کامل شدن پرونده در مورد اقدام برای کارت سبز از طریق فامیل ارتباط مستقیم با: رابطه فامیلی فرد متقاضی با صاحب کارت سبز یا شهروند آمریکا، ملیت متقاضی، شهروند یا مقیم بودن درخواست کننده و تاهل یا تجرد شخص متقاضی  دارد. برای مثال والدین یک شهروند آمریکایی می‌توانند زیر یک سال بعد از اقدام، صاحب کارت سبز شوند در صورتی که فرزندان بالای بیست و یک سال یک شهروند آمریکایی ممکن است تا ۱۰ سال منتظر گرفتن کارت سبز باشند. دولت آمریکا در بولتین های ماهیانه مدت زمان انتظار این نوع ویزا را اعلام میکند.