فارسی

K (FIANCE VISA)

شهروندان آمریکایی (دارندگان پاسپورت آمریکایی) میتوانند برای نامزد خود که مقیم کشور دیگر می‌باشد، تقاضای ویزای ورود به آمریکا برای ۹۰ روز را داشته باشند. نامزد این شهروند می‌تواند در این مدت با این شخص به صورت رسمی ازدواج کند و برای اقامت دائم اقدام کند. در غیر این صورت باید بعد از پایان این مدت (۹۰ روز) از آمریکا خارج شود. لازم به ذکر است کسانی که از این طریق اقدام به گرفتن کارت سبز می‌کنند، ابتدا کارت موقت دو ساله دریافت می‌کنند و بعد از پایان دو سال می توانند در صورت مزدوج بودن با همسر خود، برای کارت سبز دائم اقدام نمایند.