English

گرین کارت EB-1

EB-1A   EB-1B    EB-1AC   

 

دسته بندیها توضیح ملاک
توانایی خارقالعاده (EB1A) شما باید بتوانید نشان دهید که توانایی خارق العادهای در زمینه ی علوم، هنر، آموزش، یا کسب و کار دارید و یا جزو ورزشکارانی هستید که افتخارات ملی یا بین المللی دارند. دستاوردهای شما میبایست در حیطه تخصصی شما به واسطه ی اسناد گسترده قابل استناد باشد. نیازی به پیشنهاد کار نیست. شما میبایست ۳ مورد از ۱۰ معیار زیر را داشته باشید، یا شواهدی ارائه کنید مبنی بر یک دستاورد که یکبار رخ میدهد مثل Pulitzer، اسکار، مدال المپیک
پروفسورها و محققین برجسته (EB1B) شما باید نشان دهید که در سطح بین المللی بابت دستاوردهای برجسته ی خودتان در یک فیلد آکادمیک مشخص شناخته شده هستید. شما میبایست حداقل ۳ سال سابقه تدریس یا تحقیق در آن فیلد آکادمیک را داشته باشید. شما میبایست با هدف تصدی یک جایگاه آموزشی در یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی دیگر وارد آمریکا شوید. شما باید اسناد مربوط به حداقل دو مورد از لیست زیر را ارائه کنید و یک پیشنهاد کار از طرف یک کارفرما در آمریکا داشته باشید.
مدیر چندملیتی (EB1C) شما باید در سه سال گذشته از زمانی که درخواستتان را ارائه میکنید در خارج از آمریکا حداقل به مدت یک سال در یک شرکت یا سازمان مشغول به کار بوده باشید و میبایست به دنبال ورود به خاک آمریکا برای ادامه ی کار در همان شرکت یا سازمان باشید. تجربه ی کاری شما باید در خارج از ایالات متحده و در سمت مدیریتی و با یک کارفرمای مشخص یا شرکت تابع آن کارفرما باشد. کارفرمایی که از جانب شما درخواست میدهد باید یک کارفرمای آمریکایی باشد. کارفرمای شما میبایست همان کارفرمایی باشد که حداقل به مدت یک سال به عنوان یک شرکت وابسته یا تابع شما در آن در خارج از آمریکا کار میکرده اید.

 

شما باید ۳ مورد از ۱۰ معیاری که در لیست زیر آمده است را در ارتباط با خودتان نشان دهید تا توانایی خارق العاده ی خودتان را در حیطه کاریتان نشان دهید:

  • مدارک مربوط به دریافت جوایز شناخته شده ملی یا بینالمللی یا جوایز عالی (‌Awards for Excellence)
  • مدارک مربوط به عضویت شما در یک انجمن در حیطهای که نیازمند دستاوردهای برجستهی اعضای آن انجمن میباشد
  • مدارک مربوط به نشریات منتشر شده درباره شما در انتشارات تخصصی یا بزرگ یا سایر رسانههای بزرگ
  • مدارکی که نشان دهد از شما خواسته شده کار دیگران را به صورت شخصی یا در قالب یک هیئت قضاوت کنید
  • مدارک مربوط به دستاوردهای اصیل علمی، پژوهشی، هنری، ورزشی یا مرتبط با کسب و کار که در آن حیطه دارای اهمیت بالایی بوده است
  • مدارکی که نشان دهد شما مالکیت یک مقاله پژوهشی در یک انتشارات تخصصی یا بزرگ یا سایر رسانههای بزرگ را دارید
  • مدارکی که نشان دهد کار شما در گالریها و نمایشگاههای هنری به نمایش گذاشته شده است
  • مدارک مربوط به عملکرد شما بعنوان یک نقش اصلی و کلیدی در سازمانهای برجسته
  • مدارکی که نشان دهد شما دستور پرداخت حقوقهای بالا یا دیگر پاداشهای قابل توجه را در ارتباط با دیگران در حیطهی کاریتان دادهاید
  • مدارک مربوط به موفقیت تجاری شما در هنرهای نمایشی