English

دعوتنامه برای ویزا


داشتن دعوتنامه از شخصی که دارای کار معتبر یا اعتبار علمی یا فرهنگی در امریکا می‌باشد، میتواند احتمال گرفتن ویزا را افزایش دهد. برای دیدن نمونه دعوتنامه به قسمت Invitation Letter صفحه انگلیسی مراجعه فرمایید.