English

مدت انتظار فرمها

اداره مهاجرت آمریکا درتارنمایی اعلام میکند که در حال حاضر، در مورد هر فرم،  مشغول بررسی فرمهایی است که   در چه ماهی به اداره مهاجرت ارسال شده و از این طریق میتوان تخمین زد که هرفرایند مهاجرتی چه مقدار به طول می انجامد. علاوه بر این بعد از ارسال هر فرمی به اداره مهاجرت، شخص شماره ای دریافت میکند که می‌تواند وضیت پرونده خود را در تارنمایی مشاهده نماید.

https://egov.uscis.gov/cris/processTimesDisplayInit.do