English

ویزای آموزشی (M visa)

ویزاهای دانشجویی نوع  M

ویزاهای نوع M برای تحصیلات غیرآکادمیک یا فنی و حرفهای میباشد. دارندگان ویزای M-1 برای برنامههای فنی و حرفهای، اجازهی کار در زمانی که دوره برگزار میگردد را ندارند. متقاضیان ویزای دانشجویی M-1 باید مدارکی که نشان دهند منابع مالی کافی برای پرداخت فوری همهی هزینههای تحصیل و زندگی برای تمام طول مدت اقامتشان را دارا میباشند.

 

ملزومات ویزای دانشجویی  M1

شما نمیتوانید فقط برای تحصیلات "عمومی" وارد شوید، برنامهی مورد نظر شما باید هدف مشخصی را دنبال کند و شما باید در"دورهی کامل تحصیل" حضور داشته باشید. دورهی کامل تحصیل به معنای تحصیل در یک کالج (از نوع community یا junior) میباشد، که حداقل ۱۲ ترم عادی یا ۳ ماهه باشد. این تحصیل باید در مدرسهای باشد که هر فردی برای تحصیل در آن اقدام کند حداقل هزینهی کل تحصیل (۱۲ ترم) را پرداخت نماید یا تمام وقت درس بخواند. تنها استثنا زمانی خواهد بود که شما نیاز به برنامه درسی سبکتر (کوچکتر) برای پایان دوره تحصیلیتان داشته باشید. این همچنین میتواند به معنای تحصیل در یک مدرسه کسب و کار (Business School) و یا مدرسه فنی عالی (Post Secondary Vocational School) برای دریافت مدرکهای مرتبط باشد.  از سوی دیگر، چنانچه مدرسهای بتواند اثبات نماید که اعتبارش در حال حاضر یا در گذشته بدون هیچ شرطی توسط حداقل ۳ مؤسسهی آموزش عالی تأیید شده است، میتواند واجد شرایط باشد.

اگر این امکان پذیر نبود، تحصیل در یک برنامه آموزشی فنی یا غیر آکادمیک، گواهی شده توسط یک DSO  به طوریکه حداقل نیازمند هفتهای ۱۸ ساعت حضور یا ۲۲ ساعت در هفته (چنانچه بیشتر درسهای شما در یک کارگاه یا آزمایشگاه باشد) . اگر این امکان پذیر نبود، آخرین گزینه تحصیل در یک برنامه آموزشی دبیرستان فنی یا غیرآکادمیک که توسط یک DSO گواهی شده باشد به طوری که شرط حضور در کلاس آن کمتر از مینیمم مورد نظر برای فارغ التحصیلی نباشد.