English

ویزای کار شهروندان کانادا (TN Visa)


بر اساس قراردادی که دولت آمریکا با دولت کانادا و مکزیک دارد، شهروندان این کشورها می‌توانند برای کار در کشور آمریکا اقدام کنند. جهت اقدام برای این ویزا شخص متقاضی باید پاسپورت کانادایی یا مکزیکی داشته باشد و شغلی که برای آن اقدام میکند باید جزء لیست شغلهای اعلام شده از طرف آمریکا برای این نوع ویزا باشد. در اکثر موارد شخص متقاضی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر باشد و تجربه جایگزین مدرک  کارشناسی نمی‌شود. این ویزا برای شهروندان کانادا در داخل خاک آمریکا یا در بنادر یا فرودگاهها داده می‌شود و قابل تمدید میباشد. دارنده این نوع ویزا می‌تواند برای کارت سبز از راه های مختلف اقدام نماید.